A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen alapszabálya

  I. Az Egyesület főbb adatai
1. Az egyesület neve: Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen.
2. Rövidített neve: Magnitúdó Egyesület, betűjele: MACSED.
3. Az egyesület neve angolul: Magnitúdó Astronomical Association Debrecen.
4. Székhelye: 4031 Debrecen, István út 83.VI./19., működési területe: Magyarország.
5. Az Egyesület jogi személy

  II. Az Egyesület céljai
A csillagászattal hivatásszerűen vagy amatőrként foglalkozókat és a csillagászat iránt érdeklődőket kívánja minél nagyobb számban tömöríteni.
1. Munkálkodik a csillagászat társadalmi elismertségének fokozásán.
2. Népszerűsíti a csillagászat és a rokontudományok eredményeit.
3. Támogatja a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását.
4. Szakmai és szervező tevékenységével, valamint korszerű műszerekkel és segédeszközökkel segíti a hivatásos és az amatőrcsillagászokat értékes megfigyelések végzésében.
5. Elősegíti a hivatásos és az amatőrcsillagászok kölcsönösen előnyös együttműködését.
6. Lehetőség szerint segíti a csillagászati kutatással foglalkozó intézmények és személyek munkáját.
7. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban Kh.tv.) alapján meghatározott közhasznú tevékenységek közül a 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységeket folytatja.
8. Ismeretterjesztő, oktató és továbbképző előadásokat rendezvényeket, valamint távcsöves bemutatókat szervez.
9. Távcsöveket, kiegészítő berendezéseket észlelési segédeszközöket készít, szerez be és forgalmaz.
10. Folyóiratokat, térképeket, könyveket és egyéb ismeretterjesztő és oktatási segédanyagokat ad ki, szerez be és forgalmaz.
11. Biztosítja az amatőr észlelőtevékenység szervezeti feltételeit. 12. Találkozókat, tanfolyamokat, továbbképzéseket, konferenciákat, megfigyelőtáborokat és expedíciókat szervez és bonyolít le.
13. Sokoldalúan együttműködik a bel- és külföldi társszervezetekkel és intézményekkel.
14. Minden egyéb olyan tevékenységet végezhet, amely a kitűzött célok megvalósítását szolgálhatja.
15. Az Egyesület tagjain kívül mások számára is biztosítja a közhasznú szolgáltatásait és ezeket, illetőleg a szolgáltatások igénybevételének módját a tömegkommunikációs eszközök segítségével meghirdeti.
16. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
17. Gazdálkodása során az elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
18. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

  III. Az Egyesület tagsága
1. Az egyesület tagja lehet, aki elfogadja az alapszabályt és az Egyesület keretein belül aktív tevékenységet fejt ki a célok elérése érdekében.
2. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és nem természetes személy (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, stb.), aki erkölcsileg, szakmailag, anyagilag támogatja az Egyesületet.
3. Rendes tag lehet minden olyan természetes személy, aki felvételét kéri az Egyesületbe, annak alapszabályát elfogadja, a tagdíj befizetésre kötelezettséget vállal és az ezekről szóló belépési nyilatkozatot aláírja. A tagokat az elnökség veszi fel.
4. A tagsági viszony
- kilépés (a tag írásban kéri),
- törlés (a tag az éves tagdíjat a megadott határidőig nem fizeti be) vagy
- kizárás (a tag az Egyesület érdekeit veszélyezteti, bűncselekményt követ el,
vagy az Alapszabályt súlyosan megszegi) útján szűnik meg.
5. A tagsági viszony megszűnéséről az Elnökség dönt, mely döntést a soron következő Közgyűlésnek meg kell erősíteni.
6. Az Egyesület rendes tagjai kötelesek tagdíjat fizetni. Az éves tagdíj a 2000-es évre 1.000,- Ft. A további évekre a tagdíjat az Elnökség határozza meg. A 2000. évre esedékes tagdíjat a bírósági nyilvántartásba vételt követő 1 hónapon belül kell befizetni. A továbbiakban a tagdíj a tárgyév első hónapjában esedékes.
7. Az Egyesület pártoló tagjai kötelesek erkölcsi, szakmai, anyagi támogatást nyújtani az Egyesületnek.
8. Az Egyesület pártoló tagjai jogosultak a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni.
9. Az Egyesület tisztségeire a rendes tagok választók és választhatók.
10. A tagok kötelesek eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek.
11. Az Egyesület tagjainak 50 %-a plusz 1 tag debreceni vagy Hajdú-Bihar megyei állandó lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

  IV. A Közgyűlés
1. Az Egyesület legfőbb döntést hozó szerve a Közgyűlés, mely a rendes tagok összességéből áll.
2. A Közgyűlés évenként legalább egyszer ülésezik. Határozatképes, ha azon a rendes tagok több, mint 50 %-a jelen van. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlést össze kell hívni, ha a tagok fele a megvitatandó tárgy megjelölésével írásban kéri vagy összehívását a bíróság elrendeli.
3. A Közgyűlés napirendjét minden rendes taggal írásban (postai levélben, e-mailben), a Közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 1 héttel közölni kell, továbbá az Egyesület székhelyén legalább 1 hétre ki kell függeszteni.
4. A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
5. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:
- az alapszabály megállapítása és módosítása;
- az évi költségvetés meghatározása;
- az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása;
- az Egyesület más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének valamint feloszlásának kimondása;
- az Elnökség megválasztása.
6. A Közgyűlésen részt venni nem tudó tag a napirendi pontokról véleményét írásban közölheti, melyet az Elnökség a Közgyűléssel köteles ismertetni.
7. Határozatképtelen Közgyűlés esetén a változatlan napirenddel 15 napon belül összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
8. A Közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, azonban tanácskozási és javaslattevő joga csak a rendes és pártoló tagoknak van.

  V. Az Elnökség
1. Az Egyesület operatív irányító szerve a három évre választott 3 fős Elnökség, mely a Közgyűlésen megválasztott elnökből, alelnökből és titkárból áll.
2. Az Egyesület vezető tisztségviselője magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, valamint - az Egyesület nemzetközi jellege esetén - más nem magyar állampolgár is tagja lehet, feltéve ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
3. Az Elnökség jogosult minden olyan kérdésben dönteni, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
4. Az Egyesületet az elnök önállóan, az alelnök és a titkár együttesen képviselik. Az Egyesület bankszámlája felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy (egyesületi elnök, alelnök, titkár) együttes aláírása szükséges.
5. Az elnökség évenként két alkalommal ülést tart.
6. Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökség teljes létszámmal jelen van. Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

  VI. Az Egyesület gazdálkodása
1. Az Egyesület forrásai:
- tagdíjak;
- egyesületi rendezvények bevételei;
- az Egyesület által forgalmazott kiadványok, eszközök utáni bevételek;
- adományok, alapítványok.
2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - saját vagyonukkal az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.
3. Utalványozni az elnök és mellette az alelnök vagy a titkár együttesen jogosult.
4. Az Egyesület éves költségvetését és pénzügyi beszámolóját a Közgyűlés hagyja jóvá.
5. Az Egyesület éves pénzügyi beszámolója nyilvános, közzététele a Közgyűlés alkalmával kihirdetés útján, illetve az Egyesület székhelyén történő kifüggesztéssel történik.

  VII. Nyilvántartás vezetése
1. Az Egyesület működése során minden működést érintő kérdésben írásbeli határozattal dönt, mely határozatokról, illetve azok végrehajtásáról nyilvántartást vezet.
2. A nyilvántartásban rögzíteni kell a döntést hozó szerv (Közgyűlés, Elnökség) megnevezését, a határozat keltét, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

  VIII. Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik:
- feloszlással;
- más egyesülettel való egyesüléssel;
- feloszlatással;
- megszűnésének megállapításával.
2. Az Egyesület megszűnése esetén a készpénzvagyont a tagsági viszony idejével arányosan a rendes tagok között szét kell osztani.

  IX. Egyéb rendelkezések
1. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
2. A döntést hozó szervek határozatait az érintettekkel a döntést követő egy héten belül írásban kell közölni.
3. A döntést hozó szervek határozatait a Közgyűlésen történő kihirdetéssel, valamint az Egyesület székhelyén történő, legalább egy hetes időtartamra történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.
4. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba az Egyesület rendes és pártoló tagjai bármikor betekinthetnek, egyéb személyek nem tekinthetnek bele.

Debrecen, 2000. május 25-én


A MACSED lapokat folyamatosan fejlesztjük.