Az alábbi közhasznú beszámolót az egyesület tagjai a 2006. április 27-i rendes éves közgyűlésen fogadták el.

A MACSED 2005-ös tevékenysége

A Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen munkáját 2005-ben az alapszabályban meghatározott közhasznú, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően folytatta.

Foglalkozásainkat csütörtökönként 18 órai kezdettel az Újkerti Közösségi Házban tartottuk, ahol tagjaink és vendégeink elméleti és gyakorlati felkészítését végeztük. A hagyományos foglalkozásainkon kívül iskolák diákjainak, közművelődési intézmények látogatóinak nyilvános ismeretterjesztő előadásokat, komplex csillagászati bemutatókat tartottunk. Csillagászati intézmény látogatásokat, csoportos és egyéni megfigyeléseket végeztünk. Taglétszámunk 45 fő, zömében ifjúsági korosztály. A tagsági díjat 2005-ben 28 fő fizette be.

2005. március 31-én tartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen legfontosabb témák a beszámolók, a költségvetés és az új bemutató csillagda létesítés előkészületei voltak. Az elnökség évközben háromszor ülésezett. Fontosabb határozataink: közgyűlés összehívása, pályázatok, tagok felvétele, csillagdai műszer átmeneti elhelyezése, 2006-os tagdíj mértéke.

Mind a három beadott pályázatunk sikeres lett (Debrecen Kulturális Alap, Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat civil pályázata, Nemzeti Civil Alapprogram). Pályázati forrásokból működtünk, vásároltunk számítógép kiegészítőket, szakkönyveket, készítettünk szóróanyagot, szerveztünk nyilvános programokat, fedeztük a kommunikációs, internet és honlap költségeket. Az SZJA 1%-ot szakmai újságok előfizetésére és hordozható távcső mechanikára fordítottuk. Csillagda felajánlásokból vásároltunk távcsövet, mechanikát és távcső kiegészítőket.

Rendszeres foglalkozásainkra (41 alkalom) 534-en (tagjaink, vendégeink) jöttek el, melyeken továbbképzés jelleggel és az aktuális égi eseményekről beszéltünk. Meghívott előadókat fogadtunk: áprilisban Bartha Lajos: "Az égbolt képeskönyve", novemberben Márki-Zay Lajos: "Emberről és Univerzumról Kulin György szellemében" témákban. Március - április között "Az égbolt szépségei" című asztrofotó kiállítást szerveztük. A 12 - 16 éves korosztálynak szóló ifjúsági előadássorozatunkat folytattuk, havi egy-egy alkalommal, 145 főt fogadtunk a 10 előadáson.

Egyesületünk tagjaival 2005-ben Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében összesen 41 nyilvános rendezvényt tartottunk 1917 látogatónak, ebből 2 komplex bemutatót 165 érdeklődőnek és 24 távcsöves bemutatót 1025 vendégnek. A megyében és Debrecenben - iskolákban, művelődési házakban, ifjúsági klubokban tartott előadások elsősorban a Naprendszer égitestjeiről, a fogyatkozásokról, az égi tájékozódásról, a csillagok világáról, a művészi Világegyetemről és az Univerzumról szóltak. Az előadásokat számítógépes képbemutatóval, planetáriumi bemutatóval és többször távcsöves megfigyeléssel egészítettünk ki. Nagy élmény volt Hajdú-Bihar megye 9 településén 515 érdeklődőnek előadást és bemutatót tartani. Rendezvényeinken kiosztottuk egyesületi szóróanyagainkat, továbbá az általunk Debrecenre és a megye településeire számított 2005-ös 2006-os napkelte -nyugta és holdfázis táblázatot és csillagkép-ismertetőt. Pályázati források és az egyesületi tagság jelentős önkéntes munkavállalása járult hozzá a nagyszámú ismeretterjesztő tevékenység sikeréhez.

Áprilisban tavaszi csillagászati bemutatót tartottunk, szeptemberben őszi bemutatót szerveztünk az érdeklődőnek ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon. Július elején 6 kis gyermek részvételével az ÚKH egyhetes csillagászati táborát tartottuk meg.

Közös és egyéni megfigyeléseket végeztünk napfogyatkozás, változók, szupernóva, bolygók, hold, üstökösök, okkultációk, meteorok, mélyég objektumok és kettősök kapcsán. Többször fényképeztük a jelenségeket. Ezeket honlapunkon is bemutattuk. Megfigyeléseink az AAVSO, a VsNet kiadványaiban és a Meteorban jelentek meg.

Folytattuk az új Bemutató Csillagda létesítését. További 4 támogató ajánlott fel összeget. Beszereztük a műszert: Fornax-51 mechanika + C-11 távcső, + Antares 80ED vezetőtávcső + CCD kamera. A csillagdai műszerpark a bocskaikerti Ursa Minor Csillagdában történő átmeneti elhelyezéséről döntöttünk.

Internet-es honlapunkat nonprofit környezetben napra készen fejlesztjük. Jelenleg 153 képes, szöveges lap található rajta. Látogatottsága egy év alatt túllépte a 14.000-et. Címe: http://www.macsed.ngo.hu A nagy mennyiségű anyag egyrészt a rendezvényeinkhez referenciaként szolgál. Másrészt tevékenységünk, eredményeink bemutatása kollégák, társ-szervezetek felé. Harmadrészt az égi tájékozódást segítő információk közreadása a célunk.

Szeptemberben szakmai tapasztalatcserét szerveztünk Miskolcra 16 fővel. Három csillagdát (iskolai, városi, magán) kerestünk fel. A szerzett tapasztalatokat az új csillagda létesítésére használtuk fel.

Rendszeres foglalkozásainkhoz 11 havi körleveleket készítettünk, megfigyelési ötletekkel kiegészítve, valamint a nyilvános rendezvényeink meghívóit és egyesületi szóróanyagainkat. A kártyanaptárunkat magunk terveztük.

Több rádió (Cívis, Friss) műsorában nyilatkoztunk, több újságban jelentek meg cikkeink munkánkról, eredményeinkről. Részt vettünk a budapesti Csillagvizsgáló találkozón, a Szentléleki távcsöves találkozókon, előadást tartottunk a tatai csillagászattörténeti konferencián. Több civil rendezvényen (pályázati tájékoztatók, NCA fórumok), továbbképzésen képviseltük egyesületünket.

A MACSED 2005-ös bevételei és kiadásai

Nyitó pénzeszközök Pénztár
50 eFt
  Bank
759 eFt
Bevételek 2005.
 
Egyesületi támogatások
464 eFt
Pályázatok
493 eFt
SZJA 1 %
154 eFt
Tagdíjbevétel
42 eFt
Banki kamatok
3 eFt
Bevételek összesen
1.156 eFt
Kiadások 2005.
 
Nyomtatvány, irodaszer
2 eFt
Szakkönyvek, térkép, szakmai újságok
72 eFt
Posta, internet, telefon költségek
39 eFt
Belföldi utazási költségek
6 eFt
Bankköltség
20 eFt
Tagdíjak, bérleti díjak
10 eFt
Tiszteletdíjak (megbízásidíjak)
258 eFt
Könyvelési díj, számítógép javítás
45 eFt
Naptárkészítés
25 eFt
Tárgyi eszköz beszerzés
1.183 eFt
Kisértékű eszköz beszerzés
19 eFt
Kiadások összesen
1.679 eFt
Záró pénzeszközök Pénztár
16 eFt
  Bank
270 eFt

2004-es közhasznúsági beszámoló